Μετατροπή ισχύουσας Αυστραλιανής άδειας οδήγησης σε αντίστοιχη Ελληνική.

 Αρμόδια Υπηρεσία στην Ελλάδα:

 Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα.

Προϋποθέσεις:

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η πρέπει:

  • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
  • Να είναι κάτοχος ισχύουσας Αυστραλιανής Άδειας Οδήγησης.
  • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν)
  • Να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.
  • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Αυστραλιανό ή ξένο διαβατήριο, αν ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν έχει την Ελληνική υπηκοότητα, ή Ελληνικό διαβατήριο ή Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας αν είναι Έλληνας υπήκοος.
  • Ισχύουσα άδεια διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν είναι Έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της Ελληνικής άδειας οδήγησης.
  • Αυστραλιανή Άδεια Οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ. (Η Άδεια Οδήγησης πρέπει να είναι «Ανοικτή Άδεια» και όχι «Προσωρινή».
  • Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
  • Πρόσφατη «Έκθεση Ιστορικού Άδειας Οδήγησης» και πρόσφατη «Έκθεση Ιστορικού Κυκλοφορίας» του/της ενδιαφερόμενου/ης από το Πολιτειακό Υπουργείο Μεταφοράς στην Αυστραλία. Σημειώνεται ότι, επειδή οι Εκθέσεις αυτές χρειάζονται τη Σφραγίδα της Χάγης «Apostille» από το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου, οι ηλεκτρονικές αποστολές των Εκθέσεων δεν γίνονται δεκτές.  Θα πρέπει να ζητηθούν πρωτότυπα των Εκθέσεων, υπογεγραμμένες από αρμόδιο υπάλληλο.  Επικοινωνήστε με το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου στην Πολιτείας σας για την Σφραγίδα της Χάγης «Apostille».

Όλα τα παραπάνω έγγραφά, με την εξαίρεση των δύο Εκθέσεων, θα προσκομισθούν στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του/της ενδιαφερομένου/ης στην Ελλάδα από τον/την ενδιαφερόμενο/η.

Οι δύο Εκθέσεις θα δοθούν στην Προξενική Αρχή στην Αυστραλία, η οποία θα τις προωθήσει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα.

Ενημερώστε την Προξενική Αρχή σε ποια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Ελλάδα θα προσκομίσετε τα υπόλοιπα έγγραφα για να μπορεί η Προξενική Αρχή να τα στείλει στην ίδια Υπηρεσία.

Υ.Γ.  Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Ελλάδα δεν δέχεται τις Εκθέσεις από τους αιτούντες, αλλά μόνο μέσω Προξενικής Αρχής.