Το δικαίωμα στην Ελληνική ιθαγένεια θεμελιώνεται στη γέννηση από γονέα (πατέρα ή μητέρα) που είναι Έλληνας πολίτης. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να θεμελιωθεί δικαίωμα στην Ελληνική ιθαγένεια και λόγω γέννησης από γονέα που είχε δικαίωμα κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας, έστω κι αν δεν το άσκησε ποτέ.

Έλληνας πολίτης είναι όποιος έχει εγγραφεί σε δημοτολόγιο Δήμου του Ελληνικού Κράτους.

Η νομική βάση της Ελληνικής υπηκοότητας είναι η εγγραφή στα Δημοτολόγια σε Δήμο του Ελληνικού Κράτους. Τα σχετικά Πιστοποιητικά Δημοτολογίου συνιστούν το νόμιμο τεκμήριο της Ελληνικής ιθαγένειας και μπορούν να εκδοθούν από τις αρμόδιες Αρχές (Δήμους) μετά από αίτηση που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι (εφ’ όσον διαμένουν μονίμως στην Αυστραλία) μέσω των εδώ Ελληνικών Προξενείων. Η εγγραφή του γάμου των γονέων και της γέννησης των ενδιαφερομένων στα Δημοτολόγια Δήμου του Ελληνικού Κράτους είναι προϋπόθεση για την έκδοση Πιστοποιητικών Δημοτολογίου.

Όσοι ομογενείς στην Αυστραλία έχουν απορίες για το αν θεμελιώνουν δικαίωμα στην Ελληνική ιθαγένεια και για τον τρόπο που μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό, παρακαλούνται όπως απευθύνονται στις εδώ Ελληνικές Προξενικές Αρχές και συγκεκριμένα στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους.

Τα Ελληνικά Προξενεία και το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας θα εξειδικεύσουν τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας στην ατομική σας περίπτωση και θα σας εξηγήσουν εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις που θεμελιώνουν δικαίωμά σας στην Ελληνική ιθαγένεια και ποιες είναι οι διαδικασίες που θα σας επιτρέψουν να το ασκήσετε. Σε κάθε περίπτωση η οριστική διαπίστωση της ιθαγένειας δεν γίνεται από τα Προξενεία αλλά από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στην Ελλάδα και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Τέλος, παρακαλούμε όπως έχετε υπ’ όψιν σας ότι, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, η ιθαγένεια είναι δικαίωμα, το οποίο ενυπάρχει εκ γεννήσεως για τα τέκνα Ελλήνων πολιτών. Για τον λόγο αυτό, οι Ελληνικές Προξενικές Αρχές δεν “χορηγούν ιθαγένεια” αλλά σας βοηθούν – με τις διαδικασίες και τους όρους που θέτει η Ελληνική νομοθεσία – να ασκήσετε το δικαίωμά σας στην ιθαγένεια. Η εγγραφή στα Δημοτολόγια Δήμου της Ελλάδας συνιστά την αναγνώριση του δικαιώματός σας στην ιθαγένεια από το Ελληνικό Κράτος. Το Ελληνικό διαβατήριο δεν είναι παρά συνέπεια της εγγραφής αυτής.