Τι είναι το Apostille;

Το Αpostille είναι η σφραγίδα, με την οποία μια κυβερνητική υπηρεσία πιστοποιεί τη γνησιότητα ενός εγγράφου, προκειμένου να μπορεί να γίνει δεκτό ως έγκυρο από ξένο κράτος, υπό τους όρους που θεσπίσθηκαν με την Σύμβαση της Χάγης το 1961. Από τη στιγμή που ένα έγγραφο έχει τη σφραγίδα ΑPOSTILLE, μπορεί να χρησιμοποιείται για κάθε νόμιμη χρήση σε άλλο κράτος μέλος, αφού φέρει τις υπογραφές και σφραγίδες της Κυβέρνησης και έχει θεωρηθεί ως γνήσιο.

Ποια είναι η Σύμβαση της Χάγης;

Είναι διακυβερνητική σύμβαση με την οποία καθιερώνεται ένα απλοποιημένο σύστημα για την πιστοποίηση της γνησιότητας ενός εγγράφου και την αναγνώρισή του ως τέτοιου από άλλο κράτος. Οι όροι θεσπίσθηκαν με την Σύμβαση της Χάγης της 6ης Οκτωβρίου 1961.

Μία σφραγίδα Apostille αποτελείται από τα ακόλουθα:

  • Όνομα της χώρας προέλευσης του εγγράφου
  • Όνομα υπογράφοντος του εγγράφου
  • Ιδιότητα του υπογράφοντος
  • Σε περίπτωση ανυπόγραφων εγγράφων, το όνομα της Αρχής που έθεσε τη σφραγίδα
  • Τοποθεσία πιστοποίησης
  • Εκδούσα Αρχή του πιστοποιητικού
  • Αριθμός πιστοποιητικού
  • Σφραγίδα της εκδούσας Αρχής
  • Υπογραφή της εκδούσας Αρχής

Η απλότητα και σαφήνεια  έχει καταστήσει την θεώρηση Αpostille ως προτιμώμενη μέθοδο επικύρωσης εγγράφων παγκοσμίως, ακόμη και σε χώρες που δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης.

Γιατί χρειάζομαι το Apostille;

Για να γίνουν αποδεκτά από τις Ελληνικές Αρχές τα έγγραφα που εκδίδονται από τις Αρχές της Αυστραλία απαιτείται η πιστοποίηση της γνησιότητάς τους.

Ποια σφραγίδα χρειάζομαι;

Αυτό εξαρτάται από τη χώρα συνδιαλλαγής.  Ως γενικός κανόνας, οι χώρες που δεν είναι μέλη της Σύμβασης της Χάγης που καταργεί την απαίτηση επικυρώσεως των Αλλοδαπών Δημόσιων Εγγράφων (η Ελλάδα είναι μέλος της Σύμβασης) απαιτούν μια σφραγίδα Αpostille επί των εγγράφων για την πιστοποίησή τους ως δημόσια έγγραφα της Αυστραλίας.

Σε γενικές γραμμές, για έγγραφα που προορίζονται για χώρες που δεν είναι μέλη της Σύμβασης της Χάγης απαιτείται μια πιστοποίηση τους ως γνήσια. Τέτοιες χώρες είναι η Κίνα, το Βιετνάμ, οι περισσότερες χώρες της Μέσης Ανατολής και πολλές άλλες.

Για ποια έγγραφα απαιτείται η θεώρηση Αpostille;

Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο της Κυβέρνησης που φέρει γνήσια υπογραφή μπορεί να θεωρηθεί με τη σφραγίδα Αpostille (π.χ. Πιστοποιητικά από το Ληξιαρχείο, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τα Αυστραλιανά Δικαστήρια όπως Διαζύγιο, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από το Γραφείο Αυστραλιανής Εφορίας κ.λπ.).

Όλα τα έγγραφα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο κ.λπ.) πρέπει να επικυρώνονται από συμβολαιογράφο ή να πιστοποιούνται από την Διοικητική Αρχή του εκδόντος Ιδρύματος. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ορισμένα πανεπιστήμια δεν επικυρώνουν τα έγγραφα τους με μια γνήσια υπογραφή απαιτείται επικύρωσή των εγγράφων από συμβολαιογράφο πρώτα πριν τα πάτε για το Apostille.

Που μπορώ να λάβω τη θεώρηση Apostille;

Στην Αυστραλία η αρμόδια Αρχή για την έκδοση του Apostille είναι το Αυστραλιανό Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου.

Για κατοίκους Κουηνσλάνδης:

Department of Foreign Affairs and Trade
Όροφος 17, 150 Charlotte Street
BRISBANE Qld 4000

Θα χρειαστεί ραντεβού. Τηλεφωνήστε 1300 935 260

Για τα γραφείο του Αυστραλιανού Υπουργείου Εξωτερικών και Εμπορίου σε άλλες Πολιτείες της Αυστραλίας, δείτε www.dfat.gov.au