Ληξιαρχικές Πράξεις (Γέννησης, Θανάτου και Γάμου)

Οι Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν στην πλησιέστερη Ελληνική Προξενική Αρχή τα μείζονα γεγονότα της οικογενειακής τους ζωής, όπως οι γεννήσεις, οι γάμοι και οι θάνατοι.

Προκειμένου να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη (γέννησης, γάμου, θανάτου) σε Ελληνική Προξενική Αρχή στην Αυστραλία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ως άνω πράξη να έχει συντελεστεί (ή τελεστή στην περίπτωση του γάμου) στην περιοχή αρμοδιότητάς της.  Το Προξενείο στην Βρισβάνη έχει περιοχή αρμοδιότητάς της, όλη την Κουηνσλάνδη.

Σημειώνεται ότι για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, η δήλωση του γάμου των γονέων και η δήλωση της γέννησης των αιτούντων, είναι απαραίτητα.

Επίσης για τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερομένων ενώπιον της Προξενικής Αρχής.  Γενικές προϋποθέσεις ως προς τα απαιτούμενα από την Προξενική Αρχή δικαιολογητικά για να συνταχθεί μια ληξιαρχική πράξη, αποτελούν η εξακρίβωση της ταυτότητας και η στοιχειοθέτηση της βούλησης του αιτούντος, καθώς και η εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που αφορά η συντασσόμενη ληξιαρχική πράξη, και εξειδικεύονται ως εξής:

 Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης:-

Η καταχώρηση μίας γέννησης από το Προξενείο στη Βρισβάνη, προϋποθέτει ότι η γέννηση έχει λάβει χώρα στην πολιτεία της Κουηνσλάνδης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:-

 • Πρόσφατο (όχι πέραν του εξαμήνου) πιστοποιητικό εγγραφής των γονέων στα δημοτολόγια ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια Δημοτική Αρχή στην Ελλάδα και τα Ελληνικά τους διαβατήρια ή ταυτότητες (εφόσον υπάρχουν). Τα πιστοποιητικά εγγραφής ή οικογενειακής κατάστασης πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα, ώστε να ανταποκρίνονται στις σχετικές διοικητικές μεταβολές που εισήχθησαν στην Ελλάδα.  Εφόσον δεν υπάρχουν, μπορεί να ζητηθούν μέσω της αρμόδιας Προξενικής Αρχής.
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης από το Ληξιαρχείο της Βρισβάνης (Όροφος 32, 180 Ann Street, Brisbane)
 • Εφόσον το τέκνο έχει βαπτισθεί, Πιστοποιητικό Βάπτισης της Εκκλησίας
 • Το Αυστραλιανό διαβατήριο του αιτούντος

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο αιτών είναι ενήλικας, πρέπει να παρουσιασθεί αυτοπροσώπως στην Προξενική Αρχή.

Εφόσον ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ο ένας εκ των γονέων πρέπει να διεκπεραιώσει τη διαδικασία δήλωσης.

Ληξιαρχική Πράξη Γάμου:-

Η καταχώρηση ενός γάμου από το Προξενείο στη Βρισβάνη, προϋποθέτει ότι ο γάμος έχει λάβει χώρα στην πολιτεία της Κουηνσλάνδης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:-

 • Πρόσφατο (όχι πέραν του εξαμήνου) πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια Δημοτική Αρχή στην Ελλάδα (εφόσον είναι και οι δύο Έλληνες). Εφόσον δεν υπάρχουν, μπορεί να ζητηθούν μέσω της αρμόδιας Προξενικής Αρχής.  Εάν μόνον ένας εκ των δύο είναι Έλληνας πολίτης, απαιτείται να προσκομισθεί Πιστοποιητικό Γεννήσεως για τον/την αλλοδαπό/ή σύζυγο.
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γάμου από το Ληξιαρχείο της Βρισβάνης (Όροφος 32, 180 Ann Street, Brisbane)
 • Εάν ο γάμος τελέστηκε σε Ορθόδοξη Εκκλησία, το Πιστοποιητικό Γάμου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Εάν δεν υπάρχει, αντίγραφο μπορεί να ζητηθεί από την Εκκλησία που τελέστηκε ο γάμος.
 • Διαβατήρια ή και Δελτίο Ταυτότητας των ενδιαφερομένων.

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου:-

Η καταχώρηση ενός θανάτου από το Προξενείο στη Βρισβάνη, προϋποθέτει ότι ο αποβιώσαντος απεβίωσε στην πολιτεία της Κουηνσλάνδης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:-

 • Πρόσφατο (όχι πέραν του εξαμήνου) πιστοποιητικό εγγραφής του αποβιώσαντος στα δημοτολόγια ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια Δημοτική Αρχή στην Ελλάδα. Εφόσον δεν υπάρχουν, μπορεί να ζητηθούν μέσω της αρμόδιας Προξενικής Αρχής.
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Θανάτου από το Ληξιαρχείο της Βρισβάνης (Όροφος 32, 180 Ann Street, Brisbane).
 • Ελληνικό διαβατήριο του αποβιώσαντος (εφόσον υπάρχει)
 • Ελληνική Αστυνομική Ταυτότητα του αποβιώσαντος (εφόσον υπάρχει)
 • Διαβατήριο ή Ταυτότητα του δηλούντος

Για τη ληξιαρχική πράξη θανάτου απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του δηλούντος συγγενούς προσώπου, υπαλλήλου γραφείου τελετών ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει έννομο συμφέρον.

Προξενικά Τέλη:-

Τα Προξενικά τέλη για την Δήλωση των Γεννήσεων, Θανάτων και Γάμου στοιχίζει €10.  Το κόστος για κάθε επικυρωμένο αντίγραφο είναι €10.  Τα τέλη πληρώνονται σε δολάρια Αυστραλίας και η ισοτιμία καθορίζεται μηνιαίως.