Σε περίπτωση θανάτου Έλληνα στο εξωτερικό, τα συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα του θανούντος επικοινωνούν με την οικεία Προξενική Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, ώστε να διευκολυνθούν για τη μεταφορά στην Ελλάδα της σορού, των οστών ή της τέφρας, ανάλογα με τα έθιμα που επιθυμούν οι οικείοι του θανούντος να τηρηθούν.

Μεταφορά Σορού

Η μεταφορά σορού από την Κουηνσλάνδη στην Ελλάδα επιτρέπεται μόνο με την προσκόμιση των ακόλουθων πιστοποιητικών από τις αρμόδιες αρχές (δηλ. Υπουργείο Υγείας, Ληξιαρχείο και Νόμιμο Γραφείο Τελετών):

  • Πιστοποιητικό Θανάτου από το Ληξιαρχείο της Βρισβάνης (Όροφος 32, 180 Ann Street, Brisbane). Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει τη σφραγίδα APOSTILLE από το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου της Αυστραλίας (Όροφος 17, 150 Charlotte Street, Brisbane).
  • Πιστοποιητικό Ταρίχευσης από το Γραφείο Τελετών, που πιστοποιεί ότι η ταρίχευση έγινε σύμφωνα με τους κανονισμούς, καθώς επίσης και τις λεπτομέρειες και τη διαδικασία της ταρίχευσης.
  • Πιστοποιητικό από το Υπουργείο Υγείας που πιστοποιεί ότι ο αποθανών δεν έπασχε από μεταδοτική ασθένεια.
  • Έντυπο P – Ειδοποίησης για την Μεταφορά Σορού από την Πολιτείας της Κουηνσλάνδης
  • Πιστοποιητικό Γέννησης/Εγγραφής ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο στην Ελλάδα που είναι γραμμένος/η.

Μετά την προσκόμιση των ανωτέρω πιστοποιητικών, η Ελληνική Προξενική Αρχή θα εκδώσει τα σχετικά έγγραφά, τα οποία θα συνοδεύουν την σορό στην Ελλάδα.

Το Γραφείο Τελετών πρέπει να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και οδηγίες για την μεταφορά της σορού στην Ελλάδα:

Σημ.: Η μεταφορά σορού ατόμων που έχουν πεθάνει από τις ακόλουθες ασθένειες, ΔΕΝ επιτρέπεται στην Ελλάδα πριν από την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά το θάνατο

Πανώλη, Χολέρα, Κίτρινος Πυρετός, Τυφοειδής και Ευλογιά

Μεταφορά Οστών

Η μεταφορά οστών από την Κουηνσλάνδη στην Ελλάδα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι, τα οστά πλένονται με αντισηπτικό διάλυμα και τοποθετούνται σε ερμητικά σφραγισμένο κιβώτιο.

Η μεταφορά οστών ατόμων που έχουν πεθάνει από Πανώλη, Χολέρα, Κίτρινος Πυρετός, Τυφοειδής και Ευλογιά επιτρέπεται μόνο όταν έχουν περάσει τρία (3) χρόνια μετά το θάνατο.

Μετά την προσκόμιση των παρακάτω πιστοποιητικών, η Ελληνική Προξενική Αρχή θα εκδώσει τα σχετικά έγγραφά, τα οποία θα συνοδεύουν τα οστά στην Ελλάδα

  • Πιστοποιητικό Θανάτου από το Ληξιαρχείο της Βρισβάνης (Όροφος 32, 180 Ann Street, Brisbane). Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει τη σφραγίδα APOSTILLE από το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου της Αυστραλίας (Όροφος 17, 150 Charlotte Street, Brisbane).
  • Πιστοποίηση από το Γραφείο Τελετών, με το οποίο πιστοποιεί ότι έχουν τηρηθεί όλες η νόμιμες προϋποθέσεις για την μεταφορά οστών στην Ελλάδα, καθώς επίσης και τις λεπτομέρειες και τη διαδικασία της προετοιμασίας των οστών για τη μεταφορά.

Μεταφορά Τέφρας

Η μεταφορά τέφρας από την Κουηνσλάνδη στην Ελλάδα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η τέφρα τοποθετείται σε ένα αεροστεγές δοχείο και μετά σε σφραγισμένο ξύλινο κιβώτιο.

Μετά την προσκόμιση των παρακάτω πιστοποιητικών, η Ελληνική Προξενική Αρχή θα εκδώσει τα σχετικά έγγραφά, τα οποία θα συνοδεύουν την τέφρα στην Ελλάδα.

  • Πιστοποιητικό Θανάτου από το Ληξιαρχείο της Βρισβάνης (Όροφος 32, 180 Ann Street, Brisbane). Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει τη σφραγίδα APOSTILLE από το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου της Αυστραλίας (Όροφος 17, 150 Charlotte Street, Brisbane).
  • Πιστοποιητικό από το Γραφείο Τελετών που πιστοποιεί ότι έχουν συμμορφωθεί με τους κανονισμούς και επίσης αναφέρει τις λεπτομέρειες και τη διαδικασία προετοιμασίας της τέφρας για μεταφορά.