Μεταφορά Συνήθους Κατοικίας στην Ελλάδα

Το Πιστοποιητικό Μετοικεσίας εκδίδεται σε φυσικά πρόσωπα (αλλοδαποί υπήκοοι άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έλληνες ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων) που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό και τη μεταφέρουν στην Ελλάδα, για να εγκατασταθούν μόνιμα, μπορούν να εισάγουν με τις προβλεπόμενες απαλλαγές τα προσωπικά τους είδη (οικοσκευή, αυτοκίνητο κ.λπ.).

Συνήθης κατοικία είναι ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών.

Το δικαίωμα μετοικεσίας θεμελιώνεται βάσει των αποδεικτικών διαμονής/εργασίας του ιδίου ή της οικογένειάς του για τα δύο τελευταία έτη πριν από την εγκατάστασή του στην Ελλάδα:

Γενικά, απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας είναι:

 1. Να μην έχει εκδοθεί ποτέ στο παρελθόν από καμία άλλη Προξενική Αρχή παρόμοιο πιστοποιητικό στο όνομα του μετοικούντος ή στο όνομα μέλους της οικογένειάς του.
 2. Ο μετοικών να έχει τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό (τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο να είναι στο εξωτερικό, όπου και να έχει ισχυρούς προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς, τουλάχιστον τα 2 τελευταία δωδεκάμηνα προ της μετοικήσεώς του).

Σημειώνεται:    Η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη Σχολή δεν συνεπάγεται ότι ο φοιτητής έχει τη συνήθη κατοικία του στον τόπο όπου φοιτά.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση Πιστοποιητικού Μετοικεσίας είναι:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνεται στο Προξενείο)
 2. Έγγραφα που περιλαμβάνουν το όνομα και τη διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος που εκδόθηκαν μέχρι δύο (2) συνεχή έτη πριν από την ημερομηνία που κάνει αίτηση για την έκδοση του Πιστοποιητικού (δηλ. Δημοτικά Τέλη, Λογαριασμοί Κοινής Ωφελείας, Εκκαθαριστικά Αυστραλιανών εφοριακών υπηρεσιών κτλ.). Σε περίπτωση ενοικιάσεως, το μισθωτήριο συμβόλαιο χρειάζεται.
 3. Πιστοποιητικό Γέννησης (δηλ. Πιστοποιητικό Εγγραφής σε Δήμο της Ελλάδος) για τον αιτούντα και για κάθε μέλος της οικογένειάς του που μένουν μαζί του.
 4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
 5. Όλα τα ισχύοντα και τα ληγμένα Ελληνικά ή και Αυστραλιανά διαβατήρια για τον αιτούντα και για κάθε μέλος της οικογένειάς του που μετοικούν μαζί του.
 6. Φύλλον Πορείας ή Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης για άρρεν κάτω των 45 ετών
 7. Δίπλωμα οδήγησης εν ισχύ για το ανωτέρω χρονικό διάστημα (δηλ. έκδοσης τουλάχιστο δύο (2) χρόνια πριν την αίτηση για έκδοση του Πιστοποιητικού)
 8. Αεροπορικό εισιτήριο χωρίς επιστροφή για τον αιτούντα και για τα μέλη της οικογένειάς του που μετοικούν μαζί του.
 9. Γενική κατάσταση με όλα τα είδη οικοσκευής που θα μεταφέρει στην Ελλάδα
 10. Αναλυτική κατάσταση με όλα τα ηλεκτρικά είδη. Μόνο ένα (1) από κάθε ηλεκτρικό είδος επιτρέπεται.

Σημειώνεται ότι για τα Πιστοποιητικά Μετοικεσίας, αρμόδια Αρχή στην Ελλάδα είναι το Υπουργείο Οικονομικών – 18η Διεύθυνση.  Χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο www.gsis.gr

Η αίτηση για το Πιστοποιητικό Μετοικεσίας μπορεί να υποβληθεί και στην Ελλάδα στην Ε3 Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Προξενείο μέσω email.