Προκειμένου να εξουσιοδοτήσει κανείς άλλο πρόσωπο (πληρεξούσιο) να τελέσει πράξη ή να προβεί σε ενέργεια, οφείλει να έχει την απαιτούμενη νομική ικανότητα, δηλαδή να έχει συνείδηση των πράξεων του και να είναι ενήλικος (άνω των 18 ετών).

Σας γνωρίζουμε ότι για άτομα τα οποία έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας που μπορούν να επηρεάσουν τις νοητικές τους ικανότητες, ηλικιωμένα άτομα  ή άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, ο αρμόδιος Προξενικός υπάλληλος θα εξετάσει την περίπτωση και έγκειται στην κρίση του να προβεί στη σύνταξη πληρεξουσίου ή όχι.  Όποιος επιθυμεί να συντάξει πληρεξούσιο πρέπει να εμφανισθεί αυτοπροσώπως, ενώπιον του αρμόδιου Προξενικού υπαλλήλου, προσκομίζοντας ταυτόχρονα έγγραφα που αποδεικνύουν, πέραν πάσης αμφιβολίας, την ταυτότητά του.

Εάν το πληρεξούσιο προορίζεται για ειδική χρήση, είναι απαραίτητο να υποβάλλεται  στο Προξενείο σχετικό «Σχέδιο Πληρεξουσίου» έγγραφο, το οποίο θα έχει συνταχθεί από Δικηγόρο ή Συμβολαιογράφο στην Ελλάδα και το οποίο θα σταλεί ηλεκτρονικώς σε μορφή Word, για καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του ενδιαφερομένου πολίτη.

Απαραίτητα Στοιχεία για τον/την Εντολέα (πρόσωπο που κάνει το Πληρεξούσιο): –

 • Επώνυμο
 • Όνομα
 • Όνομα Πατρός και Μητρός
 • Πιστοποιητικό Γέννησης από το τοπικό Αυστραλιανό Ληξιαρχείο ή από τον Δήμο στην Ελλάδα που είστε γραμμένος/η.
 • Την Πράξη Αλλαγής Ονόματος εάν έχει γίνει επίσημη αλλαγή στο όνομα ή επώνυμο σας.
 • Τόπος και Ημερομηνία Γέννησης
 • Επάγγελμα
 • Έγκυρο Ελληνικό ή Αυστραλιανό διαβατήριο
 • Ελληνικό Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας (εάν υπάρχει)
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και σε ποια Δ.Ο.Υ. είστε γραμμένος/η.
 • Διεύθυνση Κατοικίας σας στην Αυστραλία.

Απαραίτητα Στοιχεία για τον/την Εντολοδόχο (πρόσωπο που εξουσιοδοτείται):-

 • Επώνυμο (όπως φαίνεται στην Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο)
 • Όνομα (όπως φαίνεται στην Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο)
 • Όνομα Πατρός και Μητρός
 • Επάγγελμα
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Δ.Ο.Υ.
 • Διεύθυνση Κατοικίας
 • Αριθμός Ελληνικού Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας / Ημερομηνία Έκδοσης και σε ποιο Αστυνομικό Τμήμα Εκδόθηκε. (θα ήταν προτιμότερο να σταλεί φωτοτυπικό αντίγραφο της Δελτίου Ταυτότητας – από τις δύο πλευρές)

Στην περίπτωση που ο  εντολέας δεν γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα, η παρουσία διερμηνέα είναι απαραίτητη.  Ο διερμηνέας θα πρέπει να είναι της απολύτου εμπιστοσύνης του εντολέα και προσλαμβάνεται με δικά του  έξοδα.  Ο διερμηνέας θα ερμηνεύσει το κείμενο για τον/την εντολέα  και στη συνέχεια θα υπογράψει και αυτός το σχετικό έγγραφο.

Στην περίπτωση που ο/η εντολέας ομιλεί και καταλαβαίνει, αλλά δεν διαβάζει ή γράφει την Ελληνική γλώσσα, η παρουσία δύο μαρτύρων είναι απαραίτητη.  Οι μάρτυρες αυτοί δεν θα πρέπει να έχουν οποιαδήποτε συγγένεια με τον εξουσιοδοτούντα ή μεταξύ τους.  Θα πρέπει, επίσης, να είναι ικανοί να διαβάζουν, να γράφουν και να μιλούν την Ελληνική γλώσσα και να έχουν μαζί τους το διαβατήριό τους (Ελληνικό ή Αυστραλιανό) ή  Δελτίο Ελληνικής Αστυνομικής Ταυτότητας.  Οι μάρτυρες θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε το πρόσωπο που παρέχει το πληρεξούσιο (εντολέας), να κατανοεί πλήρως το περιεχόμενο της δήλωσης που εμπεριέχεται στο πληρεξούσιο και, εν συνεχεία, να υπογράψουν και αυτοί το σχετικό έγγραφο.

Προξενική Τέλη

Τα τέλη για την σύνταξη πληρεξουσίου είναι 60 Ευρώ* για κάθε φύλλο (δύο σελίδες), που συμπεριλαμβάνει και την έκδοση επικυρωμένου αντιγράφου, το οποίο θα σταλεί στον εντολοδόχο.  Το πρωτότυπο που θα υπογραφεί μένει στα γραφεία της Προξενικής Αρχής.

*Τα τέλη πληρεξουσίου καταβάλλονται σε δολάρια Αυστραλίας και υπόκεινται στην μηνιαία ισοτιμία Ευρώ-Δολαρίου Αυστραλίας.  Σημειώνεται ότι όλες οι Ελληνικές Προξενικές Αρχές στην Αυστραλία δέχονται μόνο μετρητά.  Δεν δεχόμαστε πιστωτικές, χρεωστικές κάρτες ή επιταγές.