Βασική αρμοδιότητα των Προξενικών Αρχών ως προς τα στρατολογικά ζητήματα είναι η πιστοποίηση της ιδιότητας του Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού των αρρένων Ελλήνων πολιτών που κατοικούν εντός της προξενικής τους περιφέρειας.

Ο εν ισχύ νόμος 3421/2005 περί «Στρατολογίας των Ελλήνων», προσδιορίζει τις στρατολογικές υποχρεώσεις και δικαιώματα των αρρένων Ελλήνων πολιτών και καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες δύναται κάποιος να χαρακτηριστεί ως Μόνιμος Κάτοικος Εξωτερικού.

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σώματος Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (www.stratologia.gr), η οποία ενημερώνεται καθημερινά με όλες τις εξελίξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με το Κεφ. Δ, άρθρο 25, του εν ισχύ Ν.3421/2005 περί «Στρατολογίας των Ελλήνων», ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού χαρακτηρίζονται όσοι:

 1. Έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση για ένδεκα (11) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη σε μία ή περισσότερες χώρες του εξωτερικού  ή
 2. Έχουν βιοποριστική εγκατάσταση (δηλαδή ζουν και εργάζονται, όντας ασφαλισμένοι κανονικά) στο εξωτερικό για επτά (7) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μια ή περισσότερες χώρες.
 3. Όσων έχουν 7 χρόνια συνεχούς διαμονής και βιοποριστικής εγκατάστασης στο Εξωτερικό

H ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού είναι μεταβλητή και μπορεί να απολεσθεί.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Όσων έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό μέχρι την ενηλικίωση τους

Το Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού εκδίδεται από τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές (στην περιφέρεια των οποίων ο ενδιαφερόμενος έχει την τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του), μετά την 1η Ιανουαρίου που ο υπόχρεος προς στράτευση διανύει το 19ο έτος της ηλικίας του (έτος γέννησης +18).

Απαιτούμενα προς τούτο δικαιολογητικά, για όσους διαμένουν μόνιμα στην Αυστραλία, είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση προς Ελληνική Προξενική Αρχή (δίδεται στο Προξενείο).
 2. Πιστοποιητικό Γέννησης (Εγγραφής) από Δήμο της Ελλάδος (το πιστοποιητικό να συμπεριλαμβάνει και τον αριθμό Μητρώο Αρρένων)
 3. Όλα τα εν ισχύ και ληγμένα διαβατήρια (Ελληνικά, Αυστραλίας ή και άλλα).
 4. Αναφορά από το Υπουργείο Μεταναστεύσεως της Αυστραλίας περί των εισόδων και εξόδων της Αυστραλίας (η αναφορά αυτή εκδίδεται μετά από αίτηση προς το Υπουργείο Μεταναστεύσεως: Δείτε την ιστοσελίδα www.immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1359.pdf).

Επισημαίνεται ότι: για το χρονικό διάστημα που ο ενδιαφερόμενος ήταν ανήλικος, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι και οι δύο γονείς του ή ο γονέας που ασκούσε τη γονική μέριμνα κατοικούσε στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, υποβάλλονται απαραίτητα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αφορούν στους γονείς (απόδειξης κατοικίας, απόδειξης εργασίας, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών κτλ.)

Όσων έχουν 11 χρόνια συνεχούς διαμονής στο εξωτερικό

 Απαιτούμενα προς τούτο δικαιολογητικά, για όσους διαμένουν 11 χρόνια συνεχούς διαμονής στο εξωτερικό, είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση προς Ελληνική Προξενική Αρχή (δίδεται στο Προξενικό Γραφείο).
 2. Πιστοποιητικό Γέννησης (Εγγραφής) από Δήμο της Ελλάδος (το πιστοποιητικό να συμπεριλαμβάνει και τον αριθμό Μητρώο Αρρένων)
 3. Όλα τα εν ισχύ και ληγμένα διαβατήρια (Ελληνικά, Αυστραλίας ή και άλλα).
 4. Αναφορά από το Υπουργείο Μεταναστεύσεως της Αυστραλίας περί των εισόδων και εξόδων της Αυστραλίας (η αναφορά αυτή εκδίδεται μετά από αίτηση προς το Υπουργείο Μεταναστεύσεως: Δείτε την ιστοσελίδα www.immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1359.pdf), καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος δεν παρέμεινε στην Ελλάδα πέραν του εξαμήνου σε κανένα ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ως αποδείξεις εργασίας εκλαμβάνονται τα ακόλουθα: σύσταση εταιρείας, επιστολή του λογιστή, δήλωση εισοδήματος στην εφορία.

Επισημαίνεται ότι: για το χρονικό διάστημα που ο ενδιαφερόμενος ήταν ανήλικος, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι και οι δύο γονείς του ή ο γονέας που ασκούσε τη γονική μέριμνα κατοικούσε στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, υποβάλλονται απαραίτητα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αφορούν στους γονείς (απόδειξης κατοικίας, απόδειξης εργασίας, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών κτλ.)

Γ. Όσων έχουν 7 χρόνια συνεχούς διαμονής και βιοποριστικής εγκατάστασης στο Εξωτερικό

Απαιτούμενα προς τούτο δικαιολογητικά, για όσους διαμένουν 7 χρόνια συνεχούς διαμονής και βιοποριστικής εγκατάστασης στο εξωτερικό, είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση προς Ελληνική Προξενική Αρχή (δίδεται στο Προξενικό Γραφείο).
 2. Πιστοποιητικό Γέννησης (Εγγραφής) από Δήμο της Ελλάδος (το πιστοποιητικό να συμπεριλαμβάνει και τον αριθμό Μητρώο Αρρένων)
 3. Όλα τα εν ισχύ και ληγμένα διαβατήρια (Ελληνικά, Αυστραλίας ή και άλλα).
 4. Αναφορά από το Υπουργείο Μεταναστεύσεως της Αυστραλίας περί των εισόδων και εξόδων της Αυστραλίας (η αναφορά αυτή εκδίδεται μετά από αίτηση προς το Υπουργείο Μεταναστεύσεως: Δείτε την ιστοσελίδα www.immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1359.pdf), καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία (Βεβαιώσεις εργοδοτών, μισθοδοτικές καταστάσεις (μηνιαίες), εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας, αντίγραφα κίνησης λογαριασμών (μηνιαία), λογαριασμοί δημοτικών οργανισμών και οργανισμών κοινής ωφελείας (Council Rates, Utility Account) τα οποία αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος δεν παρέμεινε στην Ελλάδα πέραν του εξαμήνου σε κανένα ημερολογιακό έτος.
 5. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ως αποδείξεις εργασίας εκλαμβάνονται τα ακόλουθα:
 6. Σύσταση εταιρείας,
 7. Επιστολή του λογιστή,
 8. Δήλωση εισοδήματος στην εφορία για τα τελευταία 7 έτη

Εφόσον προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το πιστοποιητικό χορηγείται αυθημερόν. Η χρονική διάρκεια των ανωτέρω πιστοποιητικών είναι εξάμηνη

Επισημαίνεται ότι: Εάν οι ενδιαφερόμενοι διέμειναν και σε χώρες πλην της Αυστραλίας, οφείλουν να προσκομίσουν για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα πιστοποιητικά των αρμοδίων κατά τόπο Ελληνικών Προξενικών Αρχών.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Για την έκδοση βεβαίωσης ανυποταξίας εξωτερικού ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού απαιτείται:

 1. Να συγκεντρώσετε τα δικαιολογητικά  που προαναφέρθηκαν για την έκδοση του Πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, από το Προξενείο.
 2. Στη συνέχεια, το Πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να κατατεθεί ή να αποσταλεί στο Στρατολογικό σας Γραφείο, είτε από εσάς είτε από το Προξενείο, με τη σχετική αίτηση χορήγησης αναβολής.
 3. Αν έχετε πάρει Αναβολή ως Μόνιμος Κάτοικος Εξωτερικού και θέλετε να την διακόψετε, πρέπει να κάνετε αίτηση διακοπής της αναβολής και να ζητήσετε να σας εκδώσουμε νέο Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Έτσι, θα υπηρετήσετε τη θητεία σας με την επόμενη σειρά κατάταξης (ΕΣΣΟ). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διακοπή της αναβολής Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού  και την  εκ νέου έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου είναι τα προαναφερόμενα, από την ημερομηνία της εκδόσεως του παλαιού Πιστοποιητικού μέχρι και σήμερα.

Επισημαίνεται ότι: Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής για οποιοδήποτε λόγο στην Ελλάδα, δεν υπολογίζεται για την απόκτηση της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κατά τα διαλαμβανόμενα σε Κεφ. Δ, άρθρα 18 – 20, του εν ισχύ Ν.3421/2005 περί «Στρατολογίας των Ελλήνων» και σχετικές διατάξεις, η Αναβολή λόγω Σπουδών μπορεί να ζητηθεί, με αίτηση, στο Προξενείο.

Απαιτούμενα προς τούτο δικαιολογητικά, για Αναβολή λόγω Σπουδών, είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση προς Ελληνική Προξενική Αρχή (δίδεται στο Προξενικό Γραφείο).
 2. Πιστοποιητικό Γέννησης (Εγγραφής) από Δήμο της Ελλάδος (το πιστοποιητικό να συμπεριλαμβάνει και τον αριθμό Μητρώο Αρρένων)
 3. Βεβαίωση σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα της Αυστραλίας (δηλ. Πανεπιστήμιο, Κολλέγιο TAFE κτλ.), το οποίο αναφέρει τα στοιχεία του φοιτητή, τα μαθήματα που θα ακολουθήσει, την ημερομηνία έναρξης μαθημάτων και την ημερομηνία λήξης μαθημάτων. Η βεβαίωση αυτή που προορίζεται για χρήση στην Ελλάδα, πρέπει να είναι θεωρημένη για την γνησιότητα της με την σφραγίδα Αpostille από το Department of Foreign Affairs and Trade Foreign Office (www.dfat.gov.au).
 4. Υπεύθυνη Δήλωση (το Προξενείο θα ετοιμάσει) με την οποία δηλώνει ο φοιτητής τις σπουδές και την γλώσσα στην οποία γίνονται τα μαθήματα.

Σημειώνεται ότι: Το Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση Ελληνικού διαβατηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες Στρατολογικά Θέματα, μπορείτε να επισκεφθείτε τnν ιστοσελίδα www.stratologia.gr