Το Επίτιμο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βρισβάνη, έχοντας λάβει συγκεκριμένες οδηγίες από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μέσω της Ελληνικής Πρεσβείας στην Καμπέρρα και έχοντας υπ’ όψιν του τις συνθήκες που επικρατούν στην Πολιτεία της Κουηνσλάνδης, Ανακοινώνει ότι από την Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 και μέχρι νεωτέρας, θα διεκπεραιώνει μόνο επείγουσες και έκτακτες υποθέσεις.

Δεν υπάρχει δυνατότητα, από την προαναφερόμενη ημερομηνία, για προγραμματισμό νέων ραντεβού στο Προξενείο.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Αιτήσεις για Συμβολαιογραφικές Πράξεις (δηλ. Πληρεξούσια, Ένορκες Βεβαιώσεις κλπ.) που έχουν ήδη παραληφθεί, θα καταβληθεί προσπάθεια να διεκπεραιωθούν σύντομα.  Νέες αιτήσεις θα παραλαμβάνονται, κατόπιν συνεννόησης, μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις.
  • Ληξιαρχικές Υποθέσεις (δηλ. Δηλώσεις γεννήσεων, γάμων και θανάτων), αιτήσεις για απόκτηση Ελληνική Ιθαγένεια, αιτήσεις για πολιτογράφηση – Δεν θεωρούνται επείγουσες.
  • Στρατολογικές Υποθέσεις – Δεν θα εξετάζονται.
  • Πιστοποιητικά Πάσης Φύσεως (δηλ. Πιστοποιητικά εν Ζωή, Επικυρώσεις Υπογραφών κλπ.) – Δεν θα εκδίδονται

Γενικά, συνιστούμε σε όλους τους συμπατριώτες να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με το Προξενείο πριν προσέλθουν στην Προξενική Αρχή και να έχουν προηγουμένως λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις, όπως έχουν ορίσει επιτόπιες Υγειονομικές Αρχές.

Το Επίτιμο Γενθικό Προξενείο στη Βρισβάνη ευχαριστεί όλους τους συμπατριώτες για τη συνεργασία τους, ζητά την κατανόησή τους για τις εν λόγω έκτακτες ρυθμίσεις και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση όταν υπάρξει ανάγκη προς αυτό.

Εκ του Επίτιμου Γενικού Προξενείου